لاشه و مالون


سنگ لاشه (مالون)

لاشه های رنگی به صورت تنی به فروش میرسد. هر تن لاشه معمولا 5 الی 9 متر مربع را پوشش میدهد.

سایز: قطعات نامنظم

بیشتر


لاشه ورقه ای پرتغالی

لاشه های رنگی به صورت تنی به فروش میرسد. هر تن لاشه معمولا 5 الی 9 متر مربع را پوشش میدهد.

سایز: قطعات نامنظم

بیشتر


لاشه ورقه ای مشکی

لاشه های رنگی به صورت تنی به فروش میرسد. هر تن لاشه معمولا 5 الی 9 متر مربع را پوشش میدهد.

سایز: قطعات نامنظم

بیشتر


لاشه ورقه ای سفید

لاشه های رنگی به صورت تنی به فروش میرسد. هر تن لاشه معمولا 5 الی 9 متر مربع را پوشش میدهد.

سایز: قطعات نامنظم

بیشتر


لاشه ورقه ای قهوه ای

لاشه های رنگی به صورت تنی به فروش میرسد. هر تن لاشه معمولا 5 الی 9 متر مربع را پوشش میدهد.

سایز: قطعات نامنظم

بیشتر


لاشه ورقه ای زرد

لاشه های رنگی به صورت تنی به فروش میرسد. هر تن لاشه معمولا 5 الی 9 متر مربع را پوشش میدهد.

سایز: قطعات نامنظم

بیشتر


لاشه ورقه ای خاکستری

لاشه های رنگی به صورت تنی به فروش میرسد. هر تن لاشه معمولا 5 الی 9 متر مربع را پوشش میدهد.

سایز: قطعات نامنظم

بیشتر


لاشه ورقه ای زیتونی

لاشه های رنگی به صورت تنی به فروش میرسد. هر تن لاشه معمولا 5 الی 9 متر مربع را پوشش میدهد.

سایز: قطعات نامنظم

بیشتر

سنگ لاشه و مالون

سنگ های لاشه یا سنگ های ورقه ای قطعات سنگ های معدنی هستند که در رنگ های مختلف از معدن استخراج شده و به مصرف کف سازی یا پوشش دیواره می رسد. این قطعات معمولا شکل خاصی ندارند و حالت طبیعی در طراحی ساختمان ایجاد میکنند.سنگ های مالون قطعه سنگ های طبیعی هستند که معمولا برای ساخت دیوار یا حصار مورد استفاده قرار می گیرند. لاشه و مالون به صورت تنی به فروش می رسد.

Call Now Button