بادبر


سنگ بادبر سفید سمیرم

بادبر سفید سمیرم در سایز استاندارد 15*30 و یا به صورت طولی تولید می شود.

سایز:30*15

بیشتر


بادبر کریستال لایبید

بادبر کریستال لایبید به صورت طولی و ابعادی فرآوری و تولید میشود

سایز: 30*15 و ابعاد طولی

بیشتر


سنگ بادبر سفید مرودشت

بادبر سفید مرودشت در سایز استاندارد 15*30 و یا به صورت طولی تولید می شود.

سایز:30*15

بیشتر


بادبر مشکی نجف آباد

بادبر مشکی نجف آباد به صورت طولی و ابعادی فرآوری و تولید میشود

سایز: 30*15 و ابعاد طولی

بیشتر


بادبر تراورتن قرمز

بادبرتراورتن قرمزبه صورت طولی و ابعادی فرآوری و تولید میشود

سایز: 30*15 و ابعاد طولی

بیشتر


بادبر تراورتن زرد

بادبرتراورتن زرد به صورت طولی و ابعادی فرآوری و تولید میشود

سایز: 30*15 و ابعاد طولی

بیشتر


بادبر سفید جوشقان

بادبر سفید جوشقان به صورت طولی و ابعادی تولید و فرآوری می شود.

سایز: 30*15 و ابعاد طولی

بیشتر


بادبر الوان جوشقان

بادبر سفید الوان به صورت طولی و ابعادی فرآوری و تولید میشود

سایز: 30*15 و ابعاد طولی

بیشتر


بادبر تراورتن زرد یک

بادبرتراورتن زردیک به صورت طولی و ابعادی تولید میشود

سایز: 30*15 و ابعاد طولی

بیشتر


بادبر مرمریت بجستان

بادبر مرمریت بجستان به صورت طولی و ابعادی فرآوری و تولید میشود

سایز: 30*15 و ابعاد طولی

بیشتر


بادبر تراورتن کرم

بادبر تراورتن کرم به صورت طولی و ابعادی فرآوری و تولید میشود

سایز: 30*15 و ابعاد طولی

بیشتر


بادبرلاشتر

بادبرلاشتر صورت طولی و ابعادی فرآوری و تولید میشود

سایز: 30*15 و ابعاد طولی

بیشتر


بادبر گندمک

بادبرگندمک به صورت طولی و ابعادی فرآوری و تولید میشود

سایز: 30*15 و ابعاد طولی

بیشتر

سنگ بادبر

سنگ های بادبر شده به صورت قطعات مستطیلی 30*15 و یا گاها بزرگ تر و یا به شکل طولی در عرض های 10 تا 30 سانت در صنعت ساختمان به کار می رود. از سنگ بادبر عمدتا به عنوان سنگ بدنه استفاده می شود.سنگ بادبر در رنگ های مختلف تولید و عرضه میگردد.بادبرهای متداول در بازار عبارتند از: بادبر سفید مرودشت، بادبر سفید سمیرم، باذبر سفید جوشقان، بادبر تراورتن قرمز، بادبر تراورتن زرد ، بادبر مشکی نجف آباد ، بادبر لاشتر، بادبر گندمک، بادبر کریستال، و... .

بادبر در آپارات

Call Now Button